Terms and conditions  (Dansk version tilgængelig længere nede)


These sales and delivery terms apply to all deliveries from ReeAct.

 

The terms apply when no other written agreements have been made between you, as buyer, and Actsport.

 

 

If you have any questions, please contact us at e-mail: km@reeact.dk. All questions about an already placed order should include the order number.

 

 Order confirmation by e-mail

Whenever your order is confirmed, you will automatically receive an order confirmation by e-mail. This e-mail is also the receipt of your order.

The order confirmation includes in general following:

 • Our name and address.
 • A short and accurate description of the good.
 • The price of the good, including taxes and other possible duties such as delivery cost.
 • Terms regarding payment and delivery.
 • Information about your options of revocation and how to do it.
 • Terms for the use of the guarantee and reparation service.

 

If you want a new copy of you order confirmation sent to you by e-mail, then please contact ordre@reeact.dk.

                                                          

Price and payment

You have the following options for payment:

 • Online payment with Dankort / Vis Dankort or eDankort.
 • Foreign credit cards through Paypal.

 

If you pay with credit card, then we do not withdraw the amount before we have shipped the goods. When you do an online payment, and is told that the amount has been drawn from your account anyway, then it is because the amount is deposited, so that we can draw it from your account whenever we have shipped the goods.

All prices on the web-adress http://reeact.com is in DKK / € and always includes taxes.

 

The prices are valid with Denmark; excluding Greenland and the Faroe Islands.

 

Delievery – Where, how and when

We deliver to all of Denmark; excluding Greenland and the Faroe Islands.

The delivery of good from ReeAct has taken place, when the buyer has gotten the good. The delivery time will typically be between approximately 3-5 days, depending on which goods are in stock. In some cases the delivery time can be longer. If the good is in back stock, then the buyer will be informed, but we make reservations that goods might be sold out, and for holidays and vacation time. You are always welcome to contact us for further information regarding the time of delivery.

 

As mean of delievery we use Post Danmark.

If a good is ordered, but not picked up at the post office, the customer will be collected DKK 150, to cover the costs concerning handling the order.

 

The cost of delivery

Delivery is made in collaboration with Post Danmark, and the prices are as follows:
1-2 kg = 49,- DKK

2-50kg = 79,- DKK

 

Before you confirm your order, you have the possibility to see, how much you as customer have to pay for the delivery of the ordered goods.

Risks of the goods

The risk of the goods bought from ReeAct, is transferred to you as customer on the time of delivery. Possible damages on the packing during transportation, has to be notified at the mail service whenever the good is received.

Right of revocation/cancelation

As a costumer of ReeAct, you have 14 days of revocation/cancelation concerning you purchase.

This is what you have to do, if you want to revoke your purchase:

 • Within 14 days after receiving the good, you have to sent the good back to us, preferably as fast as possible.
 • It is sufficient that you hand over the good to the post office, or a carrier within the time limit of revocation.
 • There is a condition for use of the right of revocation, it is that you have to deliver the good back in the same condition and quantity as you received it. This means, that the good has kept its sales value intact.
 • You are responsible for the costs of the return shipment. This means, that we only want to receive goods, where the delivery is paid for.
 • See return address under “contact”.
 • You can e-mail us or write us a letter, in which you state your ordernumber*, and write that you would like to cancel the order. This must happen, before we send the good, if not, then you have to use the options above.

 

Your order number is stated within your order confirmation mail, you received after you had placed your order. 

 

If you wish to exchange the good for another good, are you as customer responsible for the cost of delivery connected to this exchange. Possible back payments will be made as soon as possible.

Remember to include your bank information, so we are able to transfer the amount to your account.

 

Packing

It will be convinient for us, if you are able to send the good back in the same packing/container as you received it in. If this is not possible, then you have to pack the good in a responsible way, to minimize the risk of damage under transportation.

 

Complaint

Possible defects or shortages at delivery from ReeAct, has to be claimed within reasonable time after you have noticed the defect/shortage. It is your obligation to state and if demanded show, how the defect or shortage show itself. If you see a mistake or defect, then contact ReeAct as soon as possible. If complained the good has to be cleaned, else the complaint won’t be processed. You can normally only complain about a defect or mistake, shown within a year of the delivery time.

 

Product information

We make reservation for errors and changes in information on the web page, in folder and other sales material. We furthermore make reservation for errors in picture material. We cannot be hold responsible for possible errors or changes. We also make reservation regarding price changes, currency changes, tax changes and sold out goods.

 

Limitation of responsibility

If there is made a claim of compensation against ReeAct, will this be settled with the common rules of the Danish law regarding compensation.

ReeAct do not have any responsibility for operating losses, lost profit or non direct or deflected losses unless otherwise stated in the common Danish laws.

The product description and directions of use are included in the delivery, if these exist. If you want more information or guidance from ReeAct, this guidance should be considered as a recommendation.

 

Confidence

Your customer data will be treated confidential, and will only be accessible to our trusted staff at ReeAct. We save your customer data as long as we have to, regarding the law of annual accounts and book-keeping. Normally this is a 5 year period, calculated from the time the purchase has been made. Customer data includes the invoice and payment, so that these are protected against destruction or abuse.

 

Payment through the internet

When you purchase something at ReeAct, and pay with credit card, these data will be encrypted during the transmission on the internet. ReeAct has a cashing agreement with NETS, which included that we meet strict demands to the safety of ReeAct, and to make sure of maximal security of your credit card information, we will not keep these. 

 

Handelsbetingelser 

 

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra ReeAct.

 

Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og Actsport.

 

Ved spørgsmål så henvend dig gerne på e-mail: km@reeact.dk. Ved alle henvendelser, der drejer sig om en allerede afgivet ordre, bedes du have ordrenummeret parat, da det letter behandlingen af din henvendelse.

 

Ordrebekræftelse pr. e-mail
Når du har godkendt ordren, vil du efterfølgende modtage en ordrebekræftelse pr. e-mail. Denne e-mail tjener tillige som kvittering på din bestilling.

Ordrebekræftelsen indeholder som hovedregel følgende:

 • Vores navn og adresse.
 • En kort og korrekt beskrivelse af varen.
 • Prisen for varen inkl. moms plus alle andre afgifter herunder bl.a. leveringsomkostninger.
 • Vilkår vedrørende betaling og levering.
 • Oplysning om dine muligheder for fortrydelse og hvad du skal foretage dig.
 • Betingelser for at din brug af vores garantitilsagn og reparationsservice kan gøres gældende.

 

Hvis du ønsker at få tilsendt et nyt eksemplar af ordrebekræftelsen pr. e-mail, så send en e-mail til ordre@reeact.dk

 

Pris og betaling
Du har følgende betalingsmuligheder:

 • Onlinebetaling med Dankort / Visa Dankort eller eDankort.

 

Hvis du betaler med betalingskort, trækker vi ikke beløbet, før vi har afsendt varerne. Når du ved onlinebetaling alligevel får besked om, at din konto er fratrukket beløbet, så skyldes det, at beløbet er deponeret, således at vi kan få beløbet i hænde, når varerne er afsendt.

Alle priser på web-adressen http://reeact.com er i DKK / € og er altid inkl. moms.


Priserne er gældende indenfor Danmarks grænser; dog med undtagelse af Grønland og Færøerne.

 

Levering – hvor, hvordan og hvornår
Vi leverer varer til hele Danmark, dog med undtagelse af Grønland og Færøerne.

Levering af varer fra ReeAct anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret. Leveringstiden vil typisk være på ca. 3 – 5 dage, alt efter hvilke varer der er på lager. I visse tilfælde kan leveringstiden blive længere. Er varen i restordre, vil det blive meddelt til køberen, dog vil der blive taget forbehold for udsolgte varer, samt ferie- og helligedage. Du er altid velkommen til at kontakte os for nærmere information om leveringstid.


Som transportform benytter vi Post Danmark.


Hvis varer bestilles, men ikke bliver afhentet på posthuset, vil kunden blive opkrævet kr. 150,- til dækning af omkostninger forbundet med håndtering af ordren.

 

Leveringsomkostninger
Levering sker med Post Danmark, og priserne er som følger:

» 1-2 kg 49,- DKK

» 2-50 kg 79,- DKK


Inden du godkender din ordre, har du mulighed for at se, hvor meget du som kunde skal betale for levering af de varer, som du bestiller.


Risikoen for varerne

Risikoen for varer købt i ReeAct overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet. Eventuelle skader på forpakningen sket under transport skal altid påtales overfor postvæsenet ved modtagelsen af varen.

 

Fortrydelsesret
Som kunde hos ReeAct har du 14 dages fortrydelsesret på dit køb.

Her kan du se, hvad du skal gøre, hvis du fortryder dit køb.

 • Inden 14 dage efter at du har modtaget varen, skal du tilbagesende varen til os og helst så hurtigt som muligt.
 • Det er tilstrækkeligt, at du overgiver varen til posthus eller en fragtfører indenfor fortrydelsesfristen. Husk derfor at gemme den kvittering, som du modtager fra posthus eller en fragtfører.
 • Det er en betingelse for, at du kan udnytte fortrydelsesretten, at du tilbageleverer varen i samme stand og mængde, som da du modtog varen. Som grundregel gælder det, at varens salgsværdi skal være bibeholdt.
 • Du skal dække omkostningerne for tilbagelevering. Det betyder, at vi kun vil modtage varer, hvor der er betalt for leveringen af varerne.
 • Returadresse, se under kontakt.
 • Du kan sende os en e-mail eller brev, hvori du henviser til dit ordrenummer*, og skriver at du vil annullere bestillingen. Dette skal ske, inden vi afsender varen. I modsat fald må du gøre brug af en af ovenstående muligheder.

 

Dit ordrenummer er indeholdt i den ordrebekræftelse, som du modtager efter bestilling.

 

Hvis varen ønskes byttet til en anden vare, afholder du som kunde fragtomkostninger, der er forbundet hermed. Evt. tilbagebetalings overførelser vil blive fortaget hurtigst muligt.
Husk at vedlægge dit bank reg. nr. og konto nr, så vil vi overføre dine penge til din konto.

 

Emballage

Det vil være hensigtsmæssigt, hvis du kan tilbagesende varen i samme emballage, som du modtog varen i. Er dette ikke muligt, skal du i størst mulig omfang emballere varen på så forsvarlig vis, at der er minimal risiko for, at den lider skade under transporten.

 

Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra ReeAct, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til ReeAct. Ved reklamation skal varen være rengjort, ellers vil reklamationen ikke blive behandlet..

Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig indenfor et år, fra du har fået varen leveret.

 

Produktinformation
Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger på hjemmesiden, i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Der tages ligeledes forbehold for ukorrekt billedmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende overfor ReeAct.

Desuden tager vi forbehold for prisstigninger, valutaændringer, afgiftsændringer og udsolgte varer.

 

Ansvarsbegrænsning
Fremsættes et erstatningskrav overfor ReeAct, vil dette blive opgjort i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler.
ReeAct har dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte eller afledt tab medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra ReeAct. Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra ReeAct's side, er denne af vejledende art.


Fortrolighed
Dine kundedata bliver behandlet fortroligt, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos ReeAct.

Vi gemmer dine kundedata så længe, at vi overholder de forpligtelser, som vi er underlagt i henhold til årsregnskabs- og bogføringsloven. Her er typisk tale om 5 år beregnet fra tidspunktet for et køb foretaget af dig. Data vil i den forbindelse være faktura og betalingstransaktion, således at disse er beskyttet mod ødelæggelse, forvanskning eller misbrug.

 

Betaling over Internet
Når du ved køb på ReeAct betaler med betalingskort, bliver data krypteret under transmissionen på Internet.

ReeAct har en indløsningsaftale med NETS, hvilket indebærer, at vi opfylder meget høje krav til sikkerheden på ReeAct, og for at tilvejebringe en maksimal sikkerhed af dine betalingskortoplysninger, gemmer vi ikke disse oplysninger.